Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

goldenboy
0587 8ee4
Reposted fromrisky risky viamentality mentality
goldenboy
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
goldenboy
6934 31a9 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamentality mentality
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viamentality mentality
9829 ef16 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamentality mentality
goldenboy
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viamentality mentality
3355 504a
Reposted fromLittleJack LittleJack viamentality mentality
goldenboy
Reposted fromcube cube viamentality mentality
goldenboy
4908 eead 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamentality mentality
goldenboy
0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viamentality mentality
goldenboy
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viamentality mentality
goldenboy
0901 ccc5
Reposted fromkarahippie karahippie viamentality mentality
goldenboy
1849 5a68
Reposted fromkarahippie karahippie viamentality mentality
goldenboy
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viamentality mentality
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viamentality mentality
goldenboy
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viamentality mentality
goldenboy
1439 9840 500
Reposted fromhare hare viamentality mentality
goldenboy
0804 e2d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamentality mentality
goldenboy
5847 74b5 500
Reposted frombabyface babyface viamentality mentality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...