Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

6034 c983 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
8514 209a
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
goldenboy
Simone Signoret by Serge Lido, 1950s
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viairmelin irmelin
5574 8aa6 500

amo-vintage:

Dancing by the Seine in Paris, 1950

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
goldenboy
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadeeper deeper
goldenboy
2482 cb0c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
goldenboy
2489 d5bb
Reposted frommisterpeter misterpeter
goldenboy
2539 a5af
Reposted frommisterpeter misterpeter
goldenboy
4651 e12f
Reposted fromjazziee jazziee viaMrHobbes MrHobbes

July 04 2017

goldenboy
0189 d245
Bukowski
goldenboy
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
6656 f5d8 500
Reposted fromerial erial viaplusgoniminus plusgoniminus
9099 9706 500

uconstruction:

Don Hunstein (American 1928 - ) • Glenn Gould 1932-1982

goldenboy
goldenboy
8647 4895
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4912 7321 500
Reposted fromkimik kimik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
goldenboy
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaaviee aviee
goldenboy
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl