Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

goldenboy
Reposted fromposzum poszum viaMrHobbes MrHobbes

September 19 2017

goldenboy
1072 106b 500

September 17 2017

goldenboy
4194 73a7
Reposted fromposzum poszum viapredictableannie predictableannie
goldenboy
9247 c406
Reposted fromblueinsane blueinsane viadeeper deeper
goldenboy
My healed chest wound
Transformed into a gate
— Björk. The Gate
goldenboy
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viaObscurity Obscurity
goldenboy

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaparrtyzant parrtyzant
goldenboy
2905 e8f2
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaartlover artlover
goldenboy
3706 cb6b
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive
6682 292b 500
Reposted fromunco unco
7208 54df 500

beyond-the-canvas:

Jean-Michel Basquiat, Riding with Death, 1988.

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viababyface babyface
7211 33a2 500

drakontomalloi:

Denis Forkas Kostromitin - The Slant Serpent, the Tortuous Serpent. 2012-14

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viababyface babyface
9738 0477
Reposted fromAmericanlover Americanlover
goldenboy
1547 110c
Reposted fromczarnemleko czarnemleko vianuwanda nuwanda
goldenboy

September 15 2017

goldenboy
1530 872b 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
goldenboy
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl